Wettelijke kennisgeving

Uitgever van de website
Deze website wordt uitgegeven door het bedrijf Heppner met een kapitaal van 5.175.000 Euro – 769 800 202 RCS met maatschappelijke zetel gevestigd in 8 Rue de la Station – 67100 STRASBOURG – Frankrijk. De verantwoordelijke voor de publicatie is Clara Schmitt in haar hoedanigheid als CEO.

Beheerder van de website
Deze website wordt beheerd door het bedrijf:
Symediane
86 rue de Lille
75007 Paris
Frankrijk

Verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website
De informatie vermeld op de website is indicatief. Deze wordt verondersteld juist te zijn op het ogenblik dat u deze bekijkt. Het bedrijf Heppner streeft ernaar deze website up-to-date te houden. Heppner doet echter geen uitspraken en geeft geen garanties of voorwaarden met betrekking tot de volledigheid en juistheid van deze informatie.

U aanvaardt volledig alle risico’s die verbonden zijn aan het belang dat u hieraan hecht. Deze informatie wordt aan u verstrekt met dien verstande dat u, of een andere persoon die deze ontvangt, zijn eigen beslissing kan nemen over de relevantie ervan alvorens deze te gebruiken. In geen enkel geval mag Heppner verantwoordelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het verlenen van kredietwaardigheid aan deze informatie, het gebruik ervan of het gebruik van een product waarnaar het verwijst.

Hepner verbindt er zich op geen enkele manier toe om de informatie die wordt gepubliceerd op het internet of op hun website up-to-date te houden of te corrigeren. Heppner behoudt zich ook het recht voor om de inhoud van zijn website, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen of te corrigeren.

Auteursrecht
Al het materiaal op deze website (software, logo’s, teksten, al dan niet bewegende beelden, audiomateriaal, video’s, knowhow en meer in het algemeen alle soorten gegevens) is beschermd door de Franse Code voor Intellectueel Eigendom en zijn het eigendom van Heppner. Als zodanig zijn alle materialen onderworpen aan de wetten die het auteursrecht beschermen vanaf het moment dat ze op deze website publiek ter beschikking worden gesteld. Kopieën van documenten op deze website mogen alleen ter referentie worden gemaakt en uitsluitend voor strikt privégebruik. Geen enkele licentie noch ander recht dan het raadplegen van de website wordt aan iemand verleend met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten. De reproductie van documenten op de website wordt uitsluitend toegestaan voor persoonlijke en privédoeleinden. Elke reproductie en gebruik van kopieën voor andere doeleinden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming door Heppner is ten strengste verboden.

Hyperlinks
Hyperlinks op deze website naar andere internetbronnen, en met name naar de partners van Heppner, maken het voorwerp uit van een uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming.
Bezoekers en gebruikers van de website mogen geen hyperlink naar deze website maken zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Heppner.
Cookiesbeheer:
Tijdens de navigatie op de Heppner website wordt een cookie geplaatst op de harde schijf van de computer. Het doel van de cookie is de registratie van informatie die verband houdt met de navigatie op de website (datum en uur van het bezoek, bekeken pagina’s, datum en uur van het klikken, plaats van het klikken…). Met deze informatie kan Heppner de website aanpassen aan uw voorkeuren, met name de taalkeuze instellen.  U kunt zich verzetten tegen de registratie van cookies door uw webbrowser op de volgende manier in te stellen:

Voor Microsoft Internet Explorer:
1. Ga naar het menu “Extra” (of “Tools”) en vervolgens “Internetopties”
2. Klik op het tabblad “Vertrouwelijkheid”
3. Selecteer met de cursor het gewenste niveau

Voor Mozilla Firefox:
1. Ga naar het menu “Extra” > “Opties”
2. Klik op de optie “Privacy”
3. Rubriek “Cookies”

Voor Chrome:
1. Ga naar het menu “Bewerken” > “Voorkeuren”
2. Klik op de optie “Persoonsgegevens”
3. Rubriek “Cookies”

Voor Safari:
1. Ga naar het menu “Bewerken” > “Voorkeuren”
2. Klik op de optie “Persoonsgegevens”
3. Rubriek “Cookies”

Persoonsgegevens
Door deze website te gebruiken bestaat de kans dat u vrijwillig persoonsgegevens vrijgeeft door formulieren of vragenlijsten in te vullen. Deze formulieren geven het verplichte of facultatieve karakter van de antwoorden aan en het doel van deze informatie.

De aldus verzamelde persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor Heppner om uw verzoek te verwerken en worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van de onderaannemers waarnaar wordt verwezen in opdracht van Heppner. Een dergelijke overdracht van gegevens kan plaatsvinden naar een land dat zich buiten de Europese unie bevindt en niet dezelfde wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens hanteert als de Europese lidstaten. In dat geval zal Heppner aangepaste maatregelen ter bescherming van de gegevens implementeren, rekening houdend met de verplichtingen aangaande de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens.

Cookies
Zoals vele websites, maakt Heppner gebruik van cookies om beter te begrijpen hoe u onze diensten gebruikt en om ons toe te laten uw gebruikservaring te verbeteren. Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer of een ander apparaat worden geplaatst tijdens uw navigatie.

De acceptatie van cookies is niet onontbeerlijk voor de werking van de website. Als u echter het gebruik van cookies weigert, of later onze cookies verwijdert of uitschakelt, kunt u problemen ondervinden om bepaalde functies van de website te gebruiken.

Rechten van het individu
In overeenstemming met de geldende wetgeving en de nieuwe Europese Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens, heeft u recht op toegang, rectificatie en bijwerking van uw persoonsgegevens. U kunt zich om rechtmatige redenen ook verzetten tegen het gebruik van uw gegevens of verzoeken om ze te schrappen of beperkt te verwerken.

U kunt deze rechten doen gelden door te schrijven naar:

Heppner, Functionaris voor gegevensbescherming
112 – 120 rue Vaillant Couturier 93130 Noisy le Sec

Met als reden voor het schrijven: “Rechten van het individu” en een kopie van uw identiteitsbewijs in bijlage.